dr hab. inż. Artur Rydosz, prof. AGH

dr hab. inż. Artur Rydosz, prof. AGH

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektronika
specjalności: nanotechnologia, sensory chemiczne
Osiągnięcia naukowe:
Indeks              h = 10
Liczba cytowań bez autocytowań    193
Całkowita liczba prac naukowych wg. biblioteki AGH      130
Liczba publikacji w Web of Science   64

Dr hab inż. Artur Rydosz jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, kierunku elektronika i telekomunikacja. W 2009 roku otrzymał tytuł mgr inż. za pracę dyplomową pt.

„Projekt i symulacja mikrosystemu do badania wydychanego powietrza” zaś  w  roku 2014  stopień naukowy doktora  po obronie z wyróżnieniem pracy doktorskiej pt. „Detekcja gazów o  małych  koncentracjach  z  użyciem  mikroprekoncentratorów”. W swoich badaniach zajmuje się interdyscyplinarną tematyką związaną z czujnikami gazów, układami zatężania (prekonentracji) oraz wykorzystaniu czujników do zastosowań medycznych. Głównym tematem prowadzonych badań jest opracowanie nanosensorów gazów o zwiększonej czułości na biomarkery cukrzycy obecne w wydychanym powietrzu.

Dr inż. Artur Rydosz jest kierownikiem projektu Preludium przyznanego przez  Narodowe  Centrum  Nauki,  „Badania możliwości realizacji rezystancyjnych, półprzewodnikowych czujników gazów do detekcji wybranych lotnych związków organicznych w połączeniu z układem mikroprekoncentratora” projektu LIDER przyznawanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju „Nanostruktury  sensorowe  do  zastosowań  w  przenośnych  analizatorach  oddechu”.  Jest  stypendystą MNiSW oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu START-2015 oraz START-2016.