dr Barbara Łysoń – Sypień

dr Barbara Łysoń – Sypień dziedzina: nauki ścisłe dyscyplina: fizyka

specjalności: nanotechnologia, sensory chemiczne
Osiągnięcia naukowe:
Indeks   h = 4
Liczba cytowań bez autocytowań      50
Całkowita liczba prac naukowych wg. biblioteki AGH            23
Liczba publikacji w Web of Science  8

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół  problemów  związanych  z efektem  rozmiarowym  w  nanomateriałach opartych na TiO2  w tym na poszukiwaniu i wyjaśnieniu mechanizmów oddziaływania tlenków metali z atmosferą gazową.  Tego typu zjawiska są wykorzystywane w sensorach chemicznych i z tego punktu widzenia dr Barbara Łysoń – Sypień zajmowała się znalezieniem optymalnych materiałów i ich modyfikacji tak, aby uzyskać  maksymalną  czułość,  niską temperaturę pracy i dużą stabilność czasową detektora wodoru.

Odbyła dwa staże naukowe w EMPA, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Laboratory  for     High Performance Ceramics, Dübendorf, Szwajcaria, zajmując się opracowaniem technologii otrzymywania nanoproszków TiO2:Cr.  Jak  również  staż  naukowy  w  Technische  Universitat  Darmstadt,  Niemcy,  poświęcony  badaniom   strukturalnym i morfologicznym z wykorzystaniem technik SEM i TEM oraz określeniu składu chemicznego cienkich warstw TiO2-x:N.      Jest autorem  ośmiu publikacji  w czasopismach  o  wysokim  współczynniku  wpływu tzw. Impact  Factor.  Wyniki  swoich badań prezentowała wielokrotnie na  międzynarodowych  konferencjach  naukowych  również w  postaci referatów.  Brała również aktywny udział w realizacji grantów badawczych, będąc zarówno  ich kierownikiem (tzw. granty dziekańskie  w ramach Działalności Statutowej)  jak i wykonawcą  (granty Ministerstwa Nauki  i  Szkolnictwie Wyższego a  później  NCN).  Od 2016r. jest beneficjentem projektu NCN FUGA 5 nt. „Optymalizacja technologii wytwarzania nanowarstw  dwutlenku    cyny  SnO2  o  jak największej powierzchni wewnętrznej pod  kątem  ich zastosowań sensorowych”,  który  będzie realizowany w ramach stażu podoktorskiego na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Przygotowała pracę doktorską pt.  Nano-oxide materials for gas sensing, której obrona odbyła się 17 czerwca 2013  roku.    Rada Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej nadała stopień doktora nauk fizycznych Barbarze Łysoń – Sypień dnia  1    lipca 2013 jednocześnie wyróżniając pracę doktorską.